PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS THANH TÙNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai18:17:29 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai18:17:25 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai18:17:20 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai18:08:16 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
5Khách vãng lai18:01:41 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
6Khách vãng lai17:57:05 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=482
7Khách vãng lai17:38:09 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
8Khách vãng lai17:20:30 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=479
9Khách vãng lai17:09:36 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
10Khách vãng lai17:01:21 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
11Khách vãng lai17:01:11 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai16:59:12 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai16:39:06 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu.aspx
14Khách vãng lai14:44:22 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
15Khách vãng lai14:37:07 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01388
16Khách vãng lai14:30:54 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai14:27:10 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
18Khách vãng lai14:17:47 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
19Khách vãng lai14:13:26 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai13:45:19 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20921
21Khách vãng lai13:37:30 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
22Khách vãng lai13:36:16 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai13:12:24 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
24Khách vãng lai12:52:40 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
25Khách vãng lai12:38:09 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
26Khách vãng lai12:17:12 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
27Khách vãng lai11:47:38 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20912
28Khách vãng lai11:40:31 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
29Khách vãng lai11:34:00 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6442
30Khách vãng lai11:28:52 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
31Khách vãng lai11:16:49 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20909
32Khách vãng lai11:03:20 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20910
33Vũ Thị Quốc Doanh10:36:02 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
34Vũ Thị Quốc Doanh10:29:37 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
35Vũ Thị Quốc Doanh10:27:37 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
36Khách vãng lai10:20:42 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Vũ Thị Quốc Doanh10:20:12 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
38Vũ Thị Quốc Doanh10:20:07 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
39Khách vãng lai10:16:18 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
40Vũ Thị Quốc Doanh10:10:22 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
41Vũ Thị Quốc Doanh10:10:20 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
42Vũ Thị Quốc Doanh10:08:57 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
43Vũ Thị Quốc Doanh10:08:39 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
44Vũ Thị Quốc Doanh10:08:37 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
45Vũ Thị Quốc Doanh10:06:59 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
46Vũ Thị Quốc Doanh10:04:49 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
47Vũ Thị Quốc Doanh10:03:58 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
48Vũ Thị Quốc Doanh10:03:56 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
49Vũ Thị Quốc Doanh09:58:02 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
50Vũ Thị Quốc Doanh09:57:58 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
51Khách vãng lai09:39:08 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
52Khách vãng lai09:36:51 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
53Khách vãng lai09:18:42 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6445
54Khách vãng lai09:13:58 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
55Vũ Thị Quốc Doanh09:06:53 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
56Vũ Thị Quốc Doanh09:06:49 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
57Vũ Thị Quốc Doanh09:06:44 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
58Khách vãng lai09:06:37 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
59Vũ Thị Quốc Doanh09:05:49 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
60Khách vãng lai09:04:45 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
61Vũ Thị Quốc Doanh08:58:31 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
62Vũ Thị Quốc Doanh08:58:28 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
63Khách vãng lai08:58:08 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
64Khách vãng lai08:56:13 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
65Vũ Thị Quốc Doanh08:50:20 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_sua_ngay_muon_tra.aspx
66Vũ Thị Quốc Doanh08:41:06 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
67Vũ Thị Quốc Doanh08:40:55 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
68Vũ Thị Quốc Doanh08:40:41 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
69Vũ Thị Quốc Doanh08:40:36 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
70Khách vãng lai08:40:27 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
71Khách vãng lai08:40:13 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
72Khách vãng lai08:11:13 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20914
73Khách vãng lai07:56:19 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
74Khách vãng lai07:54:17 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20913
75Khách vãng lai07:50:53 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=479
76Khách vãng lai07:43:28 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=485
77Khách vãng lai07:33:54 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
78Khách vãng lai07:27:48 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_khoi.aspx
79Khách vãng lai06:56:11 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
80Khách vãng lai06:56:06 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
81Khách vãng lai06:56:04 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
82Khách vãng lai06:56:01 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
83Khách vãng lai06:55:59 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
84Khách vãng lai06:55:56 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
85Khách vãng lai06:55:53 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/video.aspx
86Khách vãng lai06:55:50 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/login.aspx
87Khách vãng lai06:55:48 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
88Khách vãng lai06:55:42 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
89Khách vãng lai06:52:46 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
90Khách vãng lai05:27:52 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
91Khách vãng lai05:23:27 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
92Khách vãng lai05:19:57 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6445
93Khách vãng lai05:11:49 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
94Khách vãng lai05:06:51 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6440
95Khách vãng lai05:00:14 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20911
96Khách vãng lai04:43:16 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
97Khách vãng lai04:22:39 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01383
98Khách vãng lai04:07:59 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6438
99Khách vãng lai03:50:09 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
100Khách vãng lai03:40:56 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01386
101Khách vãng lai03:35:45 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
102Khách vãng lai03:21:42 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
103Khách vãng lai03:00:38 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20869
104Khách vãng lai02:55:53 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
105Khách vãng lai02:34:12 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
106Khách vãng lai02:27:34 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu.aspx
107Khách vãng lai01:51:42 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
108Khách vãng lai01:42:39 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01387
109Khách vãng lai01:34:14 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20916
110Khách vãng lai00:06:24 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
111Khách vãng lai00:02:50 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_giao_vien.aspx
18 1 2019